Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf

Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 - Definities en toepassing
1.
Deze Algemene Voorwaarden Blijleven verder te noemen AVB, zijn van toepassing op alle overeenkomsten: ter uitvoering van alle loonbedrijfwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord, ter uitvoering van grondverzet- en aanverwante werkzaamheden, inzake de verhuur van werktuigen en machines en op overeenkomsten tot verkoop van zaken hierna te noemen “overeenkomst(en)”.
2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan, diegene die als wederpartij van loonbedrijf Blijleven, hierna te noemen “Blijleven” optreedt bij de in het vorige lid bedoelde overeenkomsten.
3. Eventuele voorwaarden van wederpartij binden Blijleven niet hetgeen tevens in het aanbod is aangegeven.
4. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk met ondertekening van beide partijen geschieden.

Artikel 2 - Overeenkomst

Overeenkomsten komen tot stand na aanvaarding van het vrijblijvend aanbod door de wederpartij, tenzij het vrijblijvend aanbod onverwijld na aanvaarding wordt herroepen door Blijleven.

Artikel 3 - Afwijkingen
1.
Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het ontstaan van de overeenkomst geldende prijzen. Het recht wordt voorbehouden om, indien zich prijsverhogingen voordoen, de prijsverschillen aan wederpartij door te berekenen.
2. Blijleven mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten capaciteiten e.d., voor zover deze afwijking gering is.
3. De wederpartij heeft recht op ontbinding van de overeenkomst, indien de afwijkingen als bedoeld in 3.1 en 3.2 onredelijk zijn, mits wederpartij terstond na kennisgeving van de wijzigingen de overeenkomst ontbindt.
4. De prijsopgave in de overeenkomst is gebaseerd op normale arbeidstijden overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke CAO. Indien ingevolge de toepasselijke CAO recht bestaat op een bijzondere toeslag voor werknemers, zal Blijleven de prijsopgave evenredig kunnen verhogen.
5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of extra risico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij werktuigen en machines op natte stortplaatsen, gevaarlijke hellingen e.d. zal Blijleven, een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.

Artikel 4 - Betaling
1.
Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige kortingen, mits Blijleven dat zelf op de factuur aangeeft, schadevergoedingen of verrekening van andere vorderingen, binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen. Eventuele reclamering dient binnen 8 dagen schriftelijkDisclaimer


  • De inhoud van deze website is door Blijleven BV met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid daarvan.
  • Blijleven BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventueel aan deze website gekoppelde bestanden.
  • Het is niet toegestaan de inhoud van deze website of onderdelen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blijleven BV te kopieëren, gebruiken of verspreiden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het gebruikersrecht ligt alleen bij de eigenaar van deze website.Privacy Policy


Blijleven bv, gevestigd aan Loonbedrijf Blijleven b.v.

Kanaaldijk 83

1862 PV Bergen NH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.blijlevenbv.nl

Loonbedrijf Blijleven b.v.

Kanaaldijk 83

1862 PV Bergen NH

072-5817707

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blijleven bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blijlevenbv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Blijleven bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Blijleven bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Blijleven bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blijleven bv) tussen zit. Blijleven bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Office en administratiesysteem.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 

Blijleven bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie                    Bewaartermijn    Reden
Voor- en achternaam   10 jaar                wettelijke bewaarplicht/ISO handboek
Adresgegevens            10 jaar               wettelijke bewaarplicht/ISO handboek
Telefoonnummer          10 jaar               wettelijke bewaarplicht/ISO handboek
E-mailadres                  10 jaar               wettelijke bewaarplicht/ISO handboek
Locatiegegevens          10 jaar               wettelijke bewaarplicht/ISO handboek

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

 

Blijleven bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blijleven bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blijleven bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blijleven bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blijlevenbv.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Blijleven bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blijleven bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blijlevenbv.nl


                                                                                           
                                                                                                 Terug naar home